Znějící, rezonující, vibrující / Sounding, resonating, vibrating

Výstava

↓ english ↓

Otevírací doba / Opening hours:

Ostrava
– Výstavní síň Sokolská 26, Sokolská 26, Po-Pá / Mo-Fri 8-17, otevřeno do / open till 15. 9. 2017
– Galerie Dole, Nádražní 30, Po-Pá / Mo-Fri 10-18, otevřeno do / open till 15. 9. 2017
– Fotografická galerie Fiducia, Nádražní 30, Po-Pá / Mo-Fri 10-18, otevřeno do / open till 2. 9. 2017
– Galerie Lauby, Masarykovo náměstí 1, Po-Ne / Mo-Sun 00-24, otevřeno do / open till 2. 9. 2017

Opava
– Galerie Cella, Matiční 4, Po-Ne / Mo-Sun 10-18, otevřeno do / open till 15. 9. 2017
– Kaple sv. Alžběty, Rybí trh, Út-Ne / Tue-Sun 10-18, otevřeno do / open till 15. 9. 2017
– Hovorny, Masarykova 22, Po-Ne / Mo-Sun 00-24, otevřeno do / open till 15. 9. 2017

V sobotu 26.8. a 2.9. budou navíc otevřeny galerie / On Saturday August 26th and September 2nd these galleries will also be opened:
– Galerie Dole, Nádražní 30, Ostrava, 10-18
– Fotografická galerie Fiducia, Nádražní 30, Ostrava, 10-18

Znějící, rezonující, vibrující

Jonáš Gruska , Michal Kindernay, Ulrike Königshofer, Daniel Koniusz, Pawel Kulczynski, Gordon Monahan, Ivan Palacký, Pablo Sanz, Magda Stawarska-Beavan, Zimoun, Ladislav a Adam Železný

vernisáž 14.8. v 18 hodin, Výstavní síň Sokolská 26 v Ostravě
vernisáž 15.8. v 18 hodin, Bludný kámen / Kaple sv. Alžběty v Opavě

Kurátoři výstavy: Jakub Frank, Matěj Frank, Martin Klimeš, Jozef Cseres
Organizátor: Bludný kámen, z.s. www.bludnykamen.cz
Spolupráce: Výstavní síň Sokolská 26, Fotografická galerie Fiducia, Galerie Dole, Galerie Lauby a Ostravské centrum nové hudby.
Výstava se koná za finanční podpory MKČR.

Výstava Znějící, rezonující, vibrující, připravená spolkem Bludný kámen v několika prostorách v Ostravě a v Opavě, představuje návštěvníkovi autonomnost rozličných zvukových prostředí, ale především jej nasměrovává k tichu, ve kterém nově uslyší známé zvuky nebo k hluku, v němž rozezná hloubku neznámého ticha.

Záznam zvuků, těch neorganizovaných, je zprávou o konkrétním prostoru. Prostor nestojí sám o sobě a zvuky k němu patří, spoluvytváří jej, bez nich je neúplný. Zvuky v nás mohou vyvolávat pocity, vzpomínky, někdy nás nutí přemýšlet, ale většinou je ani nevnímáme, a když se o to pokusíme, můžeme zjišťovat, jak pestrý a zajímavý svět mnohdy vytvářejí. Mluvíme o zvucích „náhodných“ vznikajících jaksi mimoděk při jiných „důležitějších“ činnostech, na které se většinou soustředí náš běžný zájem. Často je možno slyšet zvuky, jejichž zdroje nevidíme a někdy je ani nedokážeme ztotožnit. Pokud je těch zdrojů více, což se v městském prostředí běžně děje, zvuky se prostupují, vrství a mísí. Vzniká zvuková masa či stěna mající mnohdy svou zajímavou strukturu, nebo naopak se mohou setkávat jednotlivé zvuky a vytvářet neobvyklé překvapivé konfrontace a souzvuky. Jsou místa s charakteristickým zvukem, předpokládáme, že to a to místo je jím právě také díky zvukům, které se v něm odehrávají. Jako zapadá nebo vychází slunce, tak se mění v čase i jednotlivá zvuková prostředí. Pokud je v jejich proměnlivosti přijmeme, to znamená, že je plně vnímáme a „čteme“ v nich, tak zjistíme, že ovlivňují naše vnímání toho, co na daném místě pozorujeme, co na něm zakoušíme. Zvuková prostředí jsou zdrojem výrazných smyslových počitků a estetických zkušeností, podobně jako je krajina nekonečným zdrojem fascinujících přírodních obrazů. Proto taky často mluvíme o zvukových krajinách.

Zvuky z přirozených zvukových prostředí můžeme nahrávat, přenášet, citovat, izolovat, deformovat, transformovat, můžeme je míchat, spojovat s hudbou či nechávat jen tak. Stejně tak dobře můžeme konstruovat umělá, artificiální zvuková prostředí za použití běžné nebo sofistikované techniky. Zvuky můžeme také nově vytvářet, zesilovat, ztišovat, ale taky hledat, abstrahovat nebo jim dávat jiný smysl, uvádět je v jiné souvislosti.  Daný prostor, který má sloužit nějakému konkrétnímu účelu, se může vhodným použitím zvuku stát plnohodnotným, nečekajícím již na své utilitární využití, ale stojícím samým o sobě.

Vystavující umělci realizují do konkrétních prostor své představy o komponovaných zvukových prostředích, zabývají se jejich prostorovými akustickými charakteristikami, připravují drobné zvukové události, uskutečňují terénní nahrávky, aby přenesli zvuky do nových souvislostí, putují, aby návštěvníkům předložili  zvukové cestovní raporty, vytvářejí zvukové objekty, zaznamenávají hluky i ticha svého okolí, generují nové zvuky, realizují nejrůznější akustické jevy, objevují zvuky znějící hluboko pod hladinou běžné slyšitelnosti, zvuky rezonující i vibrující. Vystavují zvuk, zvuky v prostoru, zvuková prostředí…

Výstava se uskuteční v Ostravě a v Opavě současně na řadě míst.  V Ostravě je možnost výstavu shlédnout v Galerii Dole, ve Fotografické galerii Fiducia, ve Výstavní síni Sokolská 26 a v Galerii Lauby a v Opavě v Bludném kamen, Galerii Cella, v kapli sv. Alžběty a v Hovornách. Dovolujeme si upozornit na rozdílné termíny konců výstavy v různých výstavních prostorech. V Galerii Dole a ve Výstavní síni Sokolská 26 potrvá výstava do 15.9., ve Fotografické galerii Fiducia a v Galerii Lauby do 2.9. 2017. Výstavy v Opavě potrvají do 15.9. 2017.

Martin Klimeš

 

Sounding, Resonating, Vibrating

Jonáš Gruska, Michal Kindernay, Ulrike Königshofer, Daniel Koniusz, Pawel Kulczynski, Gordon Monahan, Ivan Palacký, Pablo Sanz, Magda Stawarska-Beavan, Zimoun, Ladislav & Adam Železný

The opening on August 14th at 6 pm. in Exhibition Hall Sokolská 26 in Ostrava
The opening on August 15th at 6 pm. in Chapel of St. Elisabeth in Opava

The exhibition curators: Jakub Frank, Matěj Frank, Martin Klimeš, Jozef Cseres
Organizing institution: Bludný kámen, z.s. www.bludnykamen.cz
With cooperation: The Exhibition Hall Sokolská street no. 26, The Photo Gallery of Fiducia, Gallery Dole, Gallery Lauby and The Centre of New Music in Ostrava
The exhibition is co-financed by the Ministry of Culture of the Czech Republic

The exhibition named Sounding, resonating and vibrating, which is prepared by the association of Bludný Kámen at various venues in Ostrava and Opava, enables its spectators to appreciate the autonomy of various sound surrounds. Nevertheless, the main aim is to discover for the spectators the possibility to hear old sounds in silence or appreciate the unknown silence in the noise.

The recording of the sounds, those disorganized, gives us the coverage of the particular space. The space does not exist on its own but is complemented by the sounds. Without them the space is incomplete. The sounds can evoke in us feelings, memories. Sometimes they make us think but we usually do not perceive them. Nevertheless, when we try to perceive them, we can discover the complexity and curiosity of the world. We are speaking about the accidental sounds which are created accidentally when performing more important activities on which we are more focused. We can often hear sounds whose sources we do not see and which we cannot even identify. If there are more sounds, which is common in the city surround, they mingle, mix and lay on one another. A sound mass or sound wall of unique structure can be created or we can overhear the particular sounds which create interesting confrontations or consonances. There are places characteristic by its sound surround and we suppose that the place owes its uniqueness to the sounds occurring there. As well as the sun rises and sets, the particular sound surrounds change in time. If we accept them in their changeability, it means that we perceive them fully and we can “read” in them. We realize that they influence our perception of what we observe in the given place and what we experience. Sound surround is a source of distinguished sound senses and aesthetic experience as well as a countryside is a never ending source of fascinating natural images. That is why we speak about sound landscapes.

We can record the sounds of natural origin, transport them, quote them, isolate them, transform them or deform them. We can also mix them, combine them with music or leave them intact. We can also create artificial sound surrounds using common or sophisticated modern technology. We can create new sounds, increase their volume or decrease it.  We can also look for sounds, abstract them or give the different meaning and show them in different contexts. Given space that is supposed to serve certain purpose can become complete using appropriate sounds. We do not have to wait for its utility but it can exist on its own.

The exhibiting artists project into the concrete spaces their imagination composed sound surrounds and their deal with their spatial and acoustic characteristics. They prepare petty musical happenings and record sounds in the terrain in order to put them in new contexts. These artists also wander in order to provide their listeners with sound travel reports. They also create new sound objects and they record the noise and silence in their surrounding and generate new sounds as well. These brave artists realize various acoustic phenomena, they discover sounds resounding way deep beyond regular hearing as well as the sound vibrating and resounding. They exhibit sound, sounds in space, sound surrounds …

The exhibition will take place in Ostrava and Opava at various venues simultaneously. It is possible to see the exhibition in Ostrava in Gallery Dole, Exhibition Hall Sokolská 26, The Photo Gallery of Fiducia, Gallery Lauby. The venues in Opava include Bluný Kámen, Gallery Cella, Chapel of St.Elisabeth and the Phone Booths. We would like to notify the exhibition visitors about different ending times of the exhibitions at particular venues. In Exhibition Hall at Sokolská street no.26 and Gallery Dole the exhibition will be held till September 15th. In The Photo Gallery of Fiducia and Gallery Lauby till September 2nd. Opava venues will hold the exhibition till September 15th, 2017.

Martin Klimeš

 

 

 

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.