Open call 2017: Vlnové délky/Zvuk a světlo v umění.

VýstavaGalerie Cella a Hovorny, Opava

foto: Michal Kindernay – Elektroakustické partitury IV., 2012 (archiv BK)

↓ english version of the open call.

 

Bludný kámen: Open call 2017 (pdf)


Otevřená výzva na návrh výstavního projektu „Vlnové délky: Zvuk a světlo v umění“ na rok 2017/2018.

Bludný kámen vyhlašuje otevřenou výzvu umělcům, uměleckým skupinám a kurátorům k návrhu výstavního projektu v Galerii Cella a Hovornách v Opavě od počátku roku 2017. Výzva je určena jak pro české, tak pro zahraniční umělce.

Dlouhodobý program Galerie Cella a Hovoren je zaměřen na představování soudobé umělecké tvorby, která se jeví z hlediska obsahového, formálního a společensko-politického jako objevující, stvrzující, radikální, která nenechává v klidu a znejišťuje ustálené představy, vzorce a vztahy.

Vyzýváme umělce, aby naučili diváka poslouchat, a aby naučili posluchače pozorovat. Vyzýváme kurátory i umělce, aby uvedli zvuk do umění tak, jak to udělali největší umělci i skladatelé naší doby. Žádáme, aby prohloubili metodu hlubokého poslechu, aby nacházeli hudební nástroje v celém svém okolí, aby systematizovali zdroje zvuků, aby dekonstruovali hudbu, aby rozvinuli myšlenky zvukových krajin, aby nás naučili poslouchat přírodu, aby hledali ticho, nebo aby nás přiměli orientovat se v hluku. 

Chceme také společně prostřednictvím umění hledat hranice mezi zvukem a světlem a objasnit samotnou podstatu vlnění. Je světlo informace? Je to energie nebo je lze vnímat jako hmotnou materiálovou substanci, ze které lze tvořit stejně, jako z jiných pevných materiálů? Je možné skrze osvětlení dojít k osvícení?  Vyzýváme umělce, aby zkoumali tyto jevy a aby nám je  vyjevili nebo ještě lépe osvětlili. 

Součástí výstavního programu bude výstava Zvukem přes obraz, která se uskuteční v srpnu-září 2017 jako součást festivalu Ostravské dny a shrne poznatky o současném náhledu na zvuk v umění.

Termín realizace bude upřesněn na základě domluvy autora projektu a Bludného kamene, doba trvání jednoho projektu je od tří do pěti týdnů.

Přihláška musí obsahovat:

– jméno/a autora/ů projektu a umělce/ů
– stručný popis projektu (1-2 normostrany)
– vizualizaci, obrazovou nebo jinou dokumentaci projektu, pokud to situace umožňuje
– návrh termínů realizace
– portfolio umělce/ů včetně aktuálního CV
– předpokládaný rozpočet výstavy a zdroje krytí
– k realizaci finančně náročnějších projektů doporučujeme sepsání vlastních grantů

Bludný kámen, Galerie Cella a Hovorny zajišťují:

– základní zázemí pro instalaci včetně ubytování
– finanční krytí elementárních nákladů na projekt (instalační materiál, cestovné atd.)
– základní PR (TZ, sociální sítě apod., tisk plakátů, pozvánek a jiných doprovodných materiálů)
– zajištění vernisáže

Žádosti je možné podávat elektronicky na bludny.kamen@bludnykamen.cz nebo v tištěné verzi na adresu:

Bludný kámen, z. s.
Gudrichova 6
Opava 746 01

Žádosti je možno podávat do 15.3.2017

Výsledky budou zveřejněny do 31.3.2017.

Projekty je možné konzultovat na emailu bludny.kamen@bludnykamen.cz nebo osobně po předchozí domluvě.
www.bludnykamen.cz

 

Open Call for an exhibition project proposal on the topic:
„Wavelengths – Sound and Light in the Arts“

Bludný kámen is announcing an open call for exhibition projects made by an individual artist, artistic duos/groups or art curators to be realised in Cella Gallery and Hovorny in Opava in 2017. The call is intended for both Czech and foreign artists.

The long-term program of both Cella Gallery and Hovorny focuses on presenting contemporary fine arts whose content and form engages with emergent and radical socio-political issues, disturbing and unsettling established notions, patterns and relationships.

We encourage artists to teach the viewer to listen, and to teach listeners to observe. We urge curators and artists to introduce sound into art – as did the greatest artists and composers of our time. We ask them to intensify processes of deep listening, to experience our environment as a source of musical expression, to systematize sound sources, to deconstruct the music, to develop soundscapes, to teach us to listen to nature, to seek silence, or to make us understand the nature of noise.

We also want to look together through the art for the boundaries between sound and light and to clarify the very essence of their waves. Is light information? Is it energy or can it be viewed as a tangible material substance, from which it is possible to create like from solid materials? Is it possible to attain enlightenment through illumination? We invite artists to explore these phenomena, to reveal them for us and to let us be enlightened by them.

As a part of the exhibition program there will be an exhibition called ‘Sound over Image’, which will take place in August-September 2017. This exhibition will also be a part of the Ostrava Days festival, and will summarise the current views on sound in the arts.

Realisation dates will be specified on the basis of an agreement between the author of the project and Bludný kámen, the duration of one project is from three to five weeks.

The application must include:
– Name/s of the author/s of the project and the participating artists’ name/s
– A brief description of the project (1-2 standard pages)
– Visualization, visual or other documentation of the project, if the situation allows
– Proposed date of realisation
– Artist’s portfolio plus a current CV
– Anticipated budget of the project and sources of funding
– For financially demanding projects we recommend setting up your own grants

Bludný kámen, Cella Gallery and Hovorny provide:
– Basic facilities for installation, including accommodation
– Financial coverage of some elementary costs of the project (installation materials, travel expenses, etc.)
– Basic PR (press release, social networks, etc., posters, invitations and others)
– Preparation of the opening

Applications may be submitted electronically to bludny.kamen@bludnykamen.cz or by post to the address:
Bludný kámen,
Gudrichova 6,
Opava 746 01
Czech Republic

Applications must be submitted due March 15, 2017.
Results will be published on March 31, 2017.
Projects can be discussed via email bludny.kamen@bludnykamen.cz, or in person by appointment.

www.bludnykamen.cz

 

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út–Čt: 9–17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR a Statutárního města Opava.