Michal Kindernay

* 1978, Hradec Králové /CZ/
žije v Praze /CZ/

Michal Kindernay je umělec, kurátor a performer. Jeho audiovizuální instalace propojují oblasti a nástroje umění, technologie a vědy. Často se dotýká témat ekologie a skrze aplikování technologických přístupů ve vztahu k přírodě reflektuje environmentální problematiku. Jeho práce zahrnují videoperformance a interaktivní instalace, intermediální a dokumentární projekty a hudební zvukové kompozice. Kindernay je jedním ze zakladatelů umělecké neziskové organizace yo-yo, iniciátorem projektu RurArtmap, byl členem kolektivu Školská 28 v Praze, nyní pracuje jako kurátor rezidenčního programu v nadaci Agosto Foundation. Působí také jako externí pedagog v Centru audiovizuálních studií FAMU v Praze a na Prague College.

Zvukové mapy

2014-2017
digitální tisky, zvukové objekty, terénní nahrávky
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

“Kreslím na zvukové mapě města. Potichu, po tichých místech. Rychleji po hlučných, křiklavých. Zvukové kresby dělím na propletené vlákny a indikované stopami. Vlákna nejsou lineární, slyším je i v kořenech, v oddencích, v městském podhoubí. Stopy jsou na každém kroku, tvoří městské struktury, obkreslují ulice, čtvrti, sídliště. Slyším jejich klidové zóny i hlukové bariéry. Hledám zkratky ze systému, jak nenarazit na zvukové žíly města, jak proniknout do organické struktury. Jako chodec / městský lovec při stopování klidu / zvířete, hledám lehce přehlédnutelné otisky zvuků v městském hluku a barvy ohrožených zvukových spekter.”
Michal Kindernay pro výstavu rozšířil svůj cyklus zvukových map o záznamy z místa jeho současné rezidence. Další ze zvukových map vznikla v Budapešti při dlouhých procházkách podél Dunaje. Mohutná řeka protékající mnoha evropskými metropolemi je podle autora magická, ale také velmi znečištěná infrastrukturou velkoměst, průmyslem a lodní dopravou. Kindernay prošel celou Budapešť podél Dunaje, poslouchal jeho zvuky pod i nad vodou a nalézal různé předměty, z nichž některé přivezl do galerie a dunajskými zvukovými krajinami je opět probudil k životu.

Michal Kindernay

* 1978, Hradec Králové /CZ/
lives in Prague /CZ/

Michal Kindernay is an artist, curator and performer. His audio visual installations connect the areas and tools of art, technologies and science. He often brings about the topic of ecology and through the application of the technological attitudes to nature he reflects the environmental issues. His works involve video-performances, documental and interactive installations, intermediate and documentary projects as well as the musical compositions. He is one of the founders of the artistic non-profitable organization yo-yo, the initiator of the project RurArtmap. Kindernaywas one of the members of the team of Školská 28 in Prague. Nowadays he works as a curator of the residential programme in the Agosto foundation. He acts as an external educator in the Centre of Audio-visual Studies at FAMU in Prague and at Prague College.

Sound Maps

2014-2017
digital prints, sound objects, field recordings
Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava

“I draw on the sound map of the city. Silently, along quiet places. Quickly, over the loud and shrill. I divide sound drawings into those that are intertwined threads and those that are indicated by traces. The threads are not linear; I hear them in roots, rhizomes, urban mycelium. Traces are on every step, they form urban structures; they trace the streets, quarters and housing estates. I hear their calm zones and also the noise barriers. I search for shortcuts from the system, how not to collide with the sound veins of the city, how to penetrate the organic structure. As a walker / urban hunter during the tracking the quietude / an animal, I search for easily overlooked imprints of sounds in the urban noise and the colors of the endangered sound spectrums.”
Michal Kindernay has enlarged his cycle of sound maps by the recordings from the place of his residence. Another sound map was created in Budapest during his long strolls alongside the Danube. The huge river flowing through numerous European metropolises is considered by the author magic but as well polluted by the city infrastructure, industry and transport on the river. Kindernay has walked all Budapest alongside the Danube and listened its sounds under water and on the surface. He would find various objects which he brought into the gallery having created the Danube sound maps thus bringing them back to life

yo-yo-yo.org/mk.html

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.