Magda Stawarska-Beavan

*1976, Ruda Śląska /PL/
žije ve Wheelton /UK/

Magda Stavarska-Beavan je umělkyně mnoha disciplín, jejichž jádro práce spočívá v evokativních a hloubkových kvalitách zvuku. Zajímá se o to, jak zvuková krajina mění naši orientaci a jak podvědomě ukotví naše pojetí místa. To nám umožní vytvářet vlastní vjemy a dá nám možnost přenést vyprávěním zážitek z dané lokace posluchači, který ji nikdy nenavštívil. Pracuje hlavně se zvukem, pohybujícími se obrazy a tiskem. Často spojuje tradiční procesy tisku s digitálním audiem.
Mezi projekty z poslední doby lze zmínit posunuté zvukové a vizuální pojetí měst jako „Z Krakova do Benátek za 12 hodin“ a „Východ {pomlčka} Západ, Zvukové vjemy z Istanbulu“. Tyto projekty nejenže odkrývají intimní pohledy jednotlivých městských krajin, ale také zkoumají jejich kulturní složitost, odkrývají nejasné hranice mezi veřejným a soukromým a do hloubky se zabývá fyzickým pojetím politických hranic a místy spojení a naopak příznaky separace. Skrze její spolupráci s jinými umělci a spisovateli a jejich „převyprávění“ autorčiných audio koláží získáváme náhled na proces hlubokého poslechu.

Z Krakova do Benátek za 12 hodin [TONSPUR 59]

2013
8-kanálová zvuková instalace, 720’, soubor plakátů, hodiny
Hlasy: Aneta Bendakova, Jozef Cseres, Roberto De Gregori, Aneta Krzemień, Julia Neubauer, Tao G. Vrhovec Sambolec
Zvuková nahrávka: Magda Stawarska-Beavan
objednavatel: TONSPUR Kunstverein Wien
Galerie Lauby, Ostrava

“Kraków to Venice in 12 hours” mapuje cestu z Polska přes Českou republiku,
Slovensko, Rakousko a Slovinsko do Itálie se zastávkami v Krakově, Katovicích,
Bielsku-Biale, Ostravě, Brně, Bratislavě, Vídni, Štýrském Hradci, Mariboru, Lublani,
Terstu a Benátkách. Umělkyně pomocí binaurálních mikrofonů umístěných v uších subjektivně zachycuje jedinečné sónické znaky 12 navštívených města, hledá mezi nimi podobnosti a odlišnosti a pohybuje se na rozmazané hranici soukromého a veřejného. Krom jedinečných zvuků každého města je důležitou složkou díla také jazyk, nahrávky náhodných konverzacích; označuje to přechod z jedné země do druhé a slouží jako prostorový a časový odkaz pro cestujícího v schengenské Evropě bez hranic. V kompozici jsou časy nahrávek synchronizovány s reálným časem místa instalace.
“50.06465, 19.94498 to 45.441058, 12.320845” je vizuální záznam
pohybu umělkyně místy, kde byly realizovány terénní nahrávky. Umělkyně hledá klíčové body v urbánním prostoru, město jí však vnucuje vlastní strukturu a vytváří jedinečný vzorec pro každou kresbu, označující jednotlivou procházku. Tištěný záznam zeměpisné šířky a délky umožňuje divákovi objevit přesné lokace nahrávek..

Magda Stawarska-Beavan

*1976, Ruda Śląska /PL/
lives in Wheelton /UK/

Magda Stawarska-Beavan is a multi-disciplinary artist whose practice is primarily concerned with the evocative and immersive qualities of sound. She is interested in how a soundscape orients us and subconsciously embeds itself in our memories of place, enabling us to construct personal recollections and offering the possibility of conveying narrative to listeners who have never experienced a location. She works predominantly with sound, moving image and print, often connecting traditional printmaking processes with digital audio.
Amongst Stawarska-Beavan’s recent projects exploring the shifting sonic and visual identities of cities are “Kraków to Venice in 12 hours” and “East {hyphen} West, Sound Impressions of Istanbul”, which not only reveal intimate glimpses of the singular urban soundscapes of these places but also interrogate their cultural complexities, exploring the blurred boundaries between public and private and probing the notion of physical and political borders as points of connection and signifiers of separation. Through her collaborations with other artists and writers and their “retelling” of her audio collages, her work explores the process of deep listening.

Kraków to Venice in 12 hours [TONSPUR 59]

8-channel sound instalation, 720’, series of posters, clock
Voices: Aneta Bendakova, Jozef Cseres, Roberto De Gregori, Aneta Krzemień, Julia Neubauer, Tao G. Vrhovec Sambolec
Sound recordings: Magda Stawarska-Beavan
Commissioned by: TONSPUR Kunstverein Wien
Galerie Lauby, Ostrava
“Kraków to Venice in 12 hours” maps a journey across Poland, the Czech Republic, Slovakia, Austria and Slovenia to Italy, visiting Krakow, Katowice, Bielsko-Biala, Ostrava, Brno, Bratislava, Vienna, Graz, Maribor, Ljubljana, Trieste and Venice.
Using the binaural microphones worn in her ears, the artist subjectively captures the unique sonic identities of the 12 cities travelled through searching for similarities and differences and she moves on blurred borders of the private and public. Apart from the unique sounds of each city, the language and random conservations are an important element of the piece; marking the transition from one country to another, it serves as a spatial and temporal reference for the traveler in a borderless Schengen Europe. In the composition, the times of the recordings are synchronous with the real time of the installation’s location.
“50.06465,19.94498 to 45.441058,12.320845” is a visual record of the artist’s movement through the locations where the field recordings took place. The artist is looking for key points within the urban space, but the city imposes its structure and creates a unique pattern for each of the drawings denoting the walks. The printed record of latitude and longitude allows the viewer to discover exact locations where audio material was recorded.

magda-stawarska-beavan.com
krakowtovenicein12h.com
tonspur.at

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.