Ladislav Železný

*1976, Jindřichův Hradec /CZ/
žije v Praze /CZ/

Adam Železný

*1986, Jindřichův Hradec /CZ/
žije v Praze /CZ/

Ladislav Železný je autor zvukových instalací, performer a multimediální umělec. Vystudoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně v ateliéru video a multimedia, kde později působil jako technický asistent pro zvukové aplikace a externí pedagog. V současné době pracuje jako zvukový designer slovesné umělecké tvorby v Českém rozhlase a jako hudební režisér a redaktor programu r(A)dio(CUSTICA). Aktivitám spojeným s vysíláním, rozhlasem, živým přenosem a éterem se věnuje od studií na FaVU. Vytváří zvukové instalace, radiofonické a akusmatické kompozice. V průběhu let 2006-11 se hudebně podílel na projektech neverbálního divadla a současného tance.

Adam Železný žije a pracuje v Praze. Je milovníkem materiálů, obzvláště přírodních. S tím úzce souvisí zkoumání možností jejich zpracování a řemeslná práce. V průběhu středoškolských studií začal pociťovat jistou náklonnost ke keramickým materiálům a jejich zpracování. Proto ve studiu dál pokračoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, v atelieru Keramiky a porcelánu, kde v roce 2014 diplomoval pod vedením Maxima Velčovského. Příležitostně pracuje také s výbušninami.

TABULA RASA

2016
zvuková instalace, litý porcelán, piezoelektrické měniče a elektronika
Galerie Dole, Ostrava

Tabula rasa je zvuková instalace proměňující materiálové dispozice porcelánu v akustický nástroj. Jde o průsvitný zvukový obraz z porcelánu, o akustickou situaci v prostoru, přirozený rezonátor, který modeluje zvuk a reaguje na akustiku prostoru, v němž se nachází. Zvukový aparát, jehož optické vlastnosti – průsvitnost, barva a konsistence odkrývají skrytou existenci zvuků. Do prostoru vysílá jemné impulzy, jejichž frekvence v souzvuku mikrotonálně obíhají frekvence porcelánových destiček. Porcelán je medium, přes které lze poslouchat, ale není na něm zvukově nic zaznamenané. V tom smyslu zůstává nástroj nepopsatelný a jde pouze o další sluchovou zkušenost zcela závislou na specifických podmínkách galerie a pohybu diváka v prostoru.

Ladislav Železný

*1976, Jindřichův Hradec /CZ/
lives in Prague /CZ/

Adam Železný

*1986, Jindřichův Hradec /CZ/
lives in Prague /CZ/

Ladislav Železný is an author of sound installations, a performer and an artist. He graduated at the faculty of fine arts at VUT in Brno where he worked as a technical assistant for sound applications and external educator. Nowadays he works as a sound designer of literary artistic production at Czech Radio and as a musical director and editor of the programme r(A(dio(CUSTICA). He has been dedicated to the activities connected to broadcasting, radio, live broadcasting and the air since his studies at FaVU. He creates sound installations, radiophonic and acusmatic compositions. In the period 2006-11 he participated in the projects of non-verbal theatre and modern dance.

Adam Železný lives and works in Prague. He loves especially the natural materials. He also surveys the topic of their processing and craftwork. During his secondary school studies he took liking in ceramics and its processing. That is why he furthered his studies at The University of Arts and Industry in Prague, in the atelier of ceramics and china where graduated under the guidance of Maxim Velčovský. He occasionally works with explosives.

TABULA RASA

2016
sound instalation, cast porcelain, piezoelectric transducers and electronics
Galerie Dole, Ostrava

Tabula rasa is a sound installation changing the material features of china into acoustic instrument. We are talking about a translucent sound image of china, an acoustic situation in space, natural resonator which shapes the sound and reacts to the space acoustics where it is located. The sound apparatus whose optic qualities – translucency, colour, and consistency reveal the hidden existence of sounds. It emits subtle impulses into the space whose frequency in harmony microtonally orbit the frequencies of china little boards. China is the medium through which we can listen but it does not record any sounds. In this way the instrument is beyond description and we are dealing with another mere listening experience entirely dependent on the specific conditions of the gallery and the movement of the recipient in the space.

ldn.ferrum.name
adam.ferrum.name

Kontakty a otevírací doba

Bludný kámen, z.s.

Gudrichova 6,
746 01 Opava
bludnykamen@bludnykamen.cz
IČ: 66144108
Facebook
Youtube
Instagram
Newsletter

Galerie Cella

Matiční 4,
746 01 Opava
Út-Čt: 9-11 13-17

Hovorny

Masarykova tř. 22,
746 01 Opava
Po-Ne: 0-24

Matiční dům

Matiční 2,
746 01 Opava

Činnost Bludného kamene je finančně podpořena z dotace Ministerstva kultury ČR.